Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van één of meer personen en al dan niet hun bagage niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoersdiensten.

1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer en die ten aanzien van de totstandkoming en uitvoering van de vervoerovereenkomst de toepasselijkheid bedingt van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 Opdrachtgever: wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden en door hem van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer; 2) verblijf; 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen door hem van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt en die ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering van de reisovereenkomst de toepasselijkheid bedingt van deze algemene voorwaarden.

1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon resp., in het kader van een reisovereenkomst:

 1. de wederpartij van de reisorganisator;
 2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of; c) degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

1.7 Reissom: De definitie van een reissom is het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking, exclusief handelingskosten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder resp. reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer-, resp. reisovereenkomst van de vervoerder resp. reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen Herroeping kan niet plaatsvinden nadat de opdrachtgever resp. reiziger het aanbod heeft aanvaard (m.u.v. artikel 2.2).

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.3 Vervoerder resp. reisorganisator behoud het recht om reizen bij onvoldoende animo te annuleren, in dit geval zal de vervoerder resp. reisorganisator een ander alternatief aanbieden. Wanneer er geen alternatief is krijgt de opdrachtgever resp. reiziger zijn reissom retour.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder Artikel 6.

3.3 De reisorganisator is tot aanvang van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, aantallen, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Een dergelijke wijziging in de aantallen zal ook kunnen leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden.

De reisorganisator is verplicht om alle op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen in de geoffreerde reissom op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:

 1. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk reissom,
 2. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en
 3. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de rit respectievelijk reisduur langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 In geval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag. Indien de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage is zijn aansprakelijkheid, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, beperkt tot het bij of krachtens de eerder bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere persoonlijke eigendommen.

4.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige ander schade dan bedoeld onder 4.1 zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem of van de bestuurder; geschied hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

De vervoerder/reisorganisator probeert vertragingen te voorkomen, indien er onverhoopt vertragingen plaatsvinden is hiervoor de vervoerder/reisorganisator niet aansprakelijk. 4.3 Indien de vervoerder jegens de reiziger die niet tevens zijn opdrachtgever is, rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, beperkt tot het bij of krachtens de onder 4.1 bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag. Wanneer het vervoer heeft plaatsgevonden en de klant volgens afspraak is vervoerd, treft de vervoerder geen blaam bij eventuele vertraging.

Artikel 5: Diverse verplichtingen van de reiziger

5.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer resp. de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens de vervoerder resp. reisorganisator. Het is de reiziger verboden drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen. De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:

 1. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
 2. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens de vervoerder resp. reisorganisator; c) het gebruik van verdovende middelen;
 3. het gebruik van rookartikelen op plaatsen waar dit niet is toegestaan;
 4. het op hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
 5. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers.
  • De vervoerder resp. reisorganisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 5.1 vermelde verplichtingen.
  • De reiziger is voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten resp. het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden is de vervoerder resp. de reisorganisator bevoegd het vervoer resp. de reis ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.
  • Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 t/m 5.3 is de opdrachtgever resp. de reiziger gehouden aan de vervoerder resp. reisorganisator de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met één van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 6: Annulering

Een reservering (boeking) is definitief en kan niet zomaar kosteloos geannuleerd worden. Indien de reiziger de reservering (gedeeltelijk) wenst te annuleren worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Annuleren dient te allen tijde per e-mail gedaan te worden. Hierbij dient de reiziger zijn boekingsnummer, rekeningnummer en contactgegevens in te vullen. Een annulering kan de vervoerder pas in behandeling nemen zodra deze schriftelijk bij de vervoerder, respectievelijk reisorganisator ingediend en geaccepteerd is.

Indien de reiziger de boeking wil annuleren krijgt de reiziger uiterlijk binnen 4 weken (een gedeelte van) de reissom retour.

Hierbij worden onderstaande annuleringsvoorwaarden in acht genomen. Indien de vervoerder de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van een bepaalde vertrekplaats voor een evenement krijgt de reiziger uiterlijk binnen 2 weken de volledige reissom retour.

Bij eigen of annuleringen vanuit de vervoerder kunnen geen transactie- of creditcard betalingskosten retour gestort worden.

De volgende regels gelden bij het annuleren van een boeking en de volgende kosten worden in rekening gebracht.

 1. Op het moment dat de betaling (boeking) is ontvangen tot aan de 30ste dag voorafgaande aan de dag waarop het vervoer plaatsvindt; 30 % van de reissom. Met een minimum van € 10, – per persoon;
 2. Indien de opzegging plaatsvindt op de 30e dag tot de 10 dag voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt: 50% van de reissom, met een minimum van € 12,50 per persoon; c. Indien de opzegging plaatsvindt op de 10e tot de 4e dag voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt: 75% van de reissom, met een minimum van € 15,- per persoon; d. Indien de opzegging plaatsvindt op of na de 4e dag voor vertrek of tijdens het vervoer: de volledige reissom (geen restitutie).

Artikel 6.1: Afgelaste of verschoven Evenementen

6.1 FestivalBusreizen.nl is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het Evenement en is geen partij bij de Evenementenovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel FestivalBusreizen.nl zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat FestivalBusreizen.nl de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan FestivalBusreizen.nl niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement is FestivalBusreizen.nl niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2 Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met de Evenementhouder. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

6.3 FestivalBusreizen.nl zal bij een aflasting zorgdragen dat de reissommen (ex. handelingskosten) worden terugbetaald. Service- , handelingskosten of administratiekosten kunnen niet worden gerestitueerd.

Artikel 7: Klachten; bevoegde rechter

7.1 Ingeval de opdrachtgever resp. reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de vervoer resp. reisorganisator dient de opdrachtgever resp. reiziger zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder/reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

7.2 Indien deze klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever resp. reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen 3 dagen na uitvoering van de overeenkomst een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder resp. reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft op niet op de uitvoering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen 3 dagen na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder/reisorganisator bij deze te worden ingediend.

7.3 De vervoerder resp. reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen. Indien de vervoerder resp. reisorganisator de klacht niet tijdig resp. niet naar genoegen van de opdrachtgever resp. reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst bij de daarvoor bestemde instanties de klacht voorleggen.

7.4 Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever resp. reiziger vervalt een jaar na uitvoering van de overeenkomst resp. een jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder resp. reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Levering tickets

De vervoerder resp. reisorganisator verstuurt geen entreetickets voor de bus. Reizigers worden na een succesvol betaalde bestelling voor een busreis met de naam van de hoofdboeker en aantal bestelde personen op de passagierslijst geplaatst De vervoerder levert geen toegangsbewijzen voor de evenementen zelf.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

8.1 Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.